Adres Jarmarku

Jarmark Św. Dominika - Warszawa (Służew), ul. Dominikańska 2

Media społecznościowe

   

REGULAMIN

 

I ZASADY OGÓLNE

 

 1. Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują Wystawców Jarmarku św. Dominika w Warszawie (zwanych dalej Wystawca i Jarmark) organizowanego przez Parafię św. Dominika w Warszawie (zwaną dalej Organizator).
 2. Wystawca zobowiązuje się do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa w dniu organizacji wydarzenia. Organizator zastrzega możliwość odmowy udziału osobom nieprzestrzegających prawa.
 3. Zapisy Wystawców są prowadzone od 14.01.2024 r. do 9.04.2024 r. wyłącznie przez formularz, który jest dostępny na stronie internetowej https://jarmark.sluzew.dominikanie.pl/wystawcy/formularz. Zgłoszenia przesyłane drogą mailową nie będą brane pod uwagę.
 4. Organizator będzie rozpatrywać wyłącznie zgłoszenia wysłane w terminie oznaczonym na stronie internetowej. Zgłoszenia wysłane po 9.04.2024 r. nie będą brane pod uwagę.
 5. Organizator z wszystkimi potencjalnymi Wystawcami skontaktuje się do 26.04.2024 r. i przekaże decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu Wystawcy.
 6. Kolejność wysłania zgłoszenia przez formularz nie wpływa na decyzję dotyczącą przyjęcia bądź odrzucenia Wystawcy.
 7. O wyborze Wystawcy decyduje jakość i rodzaj asortymentu tj. preferowane są: rękodzieła, antyki, zabawki edukacyjne – drewniane (nie przyjmujemy pośredników plastikowych zabawek), pracownie/warsztaty rzemieślnicze, produkty spożywcze własnej produkcji, wyroby ekologiczne, a także oryginalność oferty i dostępność powierzchni i infrastruktury.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru Wystawców, którzy wezmą udział w Jarmarku.
 9. Z uwagi na charakter Jarmarku oferowany asortyment nie może stać w sprzeczności z wartościami wiary katolickiej. Organizator zastrzega sobie prawo nakazania wycofania z dystrybucji podczas imprezy asortymentu niezgodnego z powyższym zapisem.
 10. Organizator przydziela Wystawcy miejsce stoiska. Preferowana lokalizacja stoiska podana w formularzu zgłoszeniowym jest brana pod uwagę, ale Organizator nie daje gwarancji przydziału wskazanego miejsca. Przydział miejsca jest ostateczny.
 11. Informację o przydzielonym miejscu stoiska Wystawca otrzymuje wraz z innymi dokumentami, które będą wydawane osobiście od dnia 20.05.2024 r. do dnia Jarmarku (26.05.2024 r.) w Klasztorze Zakonu Kaznodziejskiego przy ul. Dominikańskiej 2 w Warszawie.
 12. Organizator umożliwia podłączenie do sieci elektrycznej jedynie w pojedynczych przypadkach, które należy zgłosić Organizatorowi przed terminem zakończenia zapisów Wystawców (9.04.2024 r.). Podłączenie do sieci elektrycznej wiąże się z dodatkową opłatą. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru Wystawców, którym umożliwi podłączenie do sieci elektrycznej.
 13. Każdy Wystawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:
  1. zadaszenie stoiska
  2. kompletne wyposażenie niezbędne do prezentacji prac: stół, krzesło, itp.
 14. Zabronione jest ustawianie produktów na ziemi poza wyznaczonym miejscem stoiska (np. przed namiotem).
 15. Organizator zobowiązuje Wystawców w dniu Jarmarku do:
  1. wyeliminowania z użycia jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych i zastąpienia ich wielorazowymi odpowiednikami lub jednorazowymi produktami ulegającymi kompostowaniu lub biodegradacji, w tym wykonanymi z biologicznych tworzyw sztucznych spełniających normę EN 13432 lub EN 14995
  2. w razie podawania poczęstunku - nieużywania jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych
  3. podawania wody lub innych napojów w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w butelkach zwrotnych
  4. podawania do spożycia wody z kranu, jeśli spełnione są wynikające z przepisów prawa wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

II OPŁATY

 

 1. Jednorazowy czynsz najmu za jedno stoisko o wymiarach maksymalnych 3 m x 3 m podczas Jarmarku wynosi brutto 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych). Określony w regulaminie czynsz najmu obejmuje podatek VAT w wysokości 23%.
 2. Wystawca zobowiązany jest do wniesienia czynszu najmu w terminie do dnia 6.05.2024 r.
 3. Faktury dotyczące czynszu najmu stoisk zostaną wystawione w formie papierowej i przekazane wystawcy w dniu Jarmarku, tj. 26.05.2024 r.
 4. Dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej faktury będą wystawiane tylko na żądanie takiej osoby. Chęć otrzymania faktury należy zgłosić w formularzu zgłoszeniowym.
 5. Wpłacona kwota czynszu nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji.